Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pri nákupe v tomto internetovom obchode. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate ako kupujúci na vedomie, že s nimi v plnom rozsahu súhlasíte.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vino-augera.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť AUGERA s.r.o., Harmónia 3590, 900 01 Modra, zapísaná v registri Okresný súd SR Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 32675/B, IČO: 35895578, IČ DPH: SK2021867969. Spoločnosť je takisto aj registrovaným dovozcom vín – Oprávneným príjemcom s pozastavením dane.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnych zmlúv, uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov, ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.vino-augera.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Poštová adresa a adresa sídla spoločnosti predávajúceho:

AUGERA s.r.o.
Harmónia 3590
900 01 Modra

+421 33 6474830
+421 905 403788 (mobil)

E-mail: augera@augera.sk

Vysvetlenie pojmov:

Miestom určenia sa rozumie miesto určené kupujúcim, na ktoré je spoločnosť AUGERA s.r.o povinná zabezpečiť doručenie zásielky, prípadne iné miesto, ktoré bolo zmluvnými stranami vzájomne dohodnuté pre doručenie (napr. výdajné miesto Z-point).
Zásielkou sa rozumie tovar (-y), ktorý(-é) je (sú) predmetom objednávky na základe ponuky predávajúceho AUGERA s.r.o. na stránke www.vino-augera.sk.

Pojmom Stránky sa rozumejú webové stránky na internetovej URL adrese www.vino-augera.sk alebo akékoľvek ďalšie URL stránky, ktoré ich môžu nahradiť.

Zmluva o kúpe Tovaru znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou AUGERA s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky a ktorej predmetom je to, že kupujúci kupuje od predávajúceho tovar a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.vino-augera.sk, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mailová adresa,
  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
  • Každý kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka tohto virtuálneho obchodu.

Registrácia:

Kupujúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

  • osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
  • sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať. 

Zrušenie registrácie:

Kupujúci má právo zrušiť svoju registráciu a to telefonicky na telefónnom čísle AUGERA s.r.o., alebo správou na e-mailovú adresu augera@augera.sk. Registrácia bude následne zrušená.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Po overení objednávky predávajúci potvrdzuje e-mailom alebo telefonicky kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať na dohodnuté miesto dodania. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:
- formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, pričom v takomto prípade nie je možná platba kartou,
- platbou na dobierku v mieste dodania tovaru,
- online platbou prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu (bankovou kartou, bankovým prevodom alebo elektronickou peňaženkou).

Cena tovaru je cena platná a uvedená v dobe uskutočnenia objednávky, ktorá zahŕňa daň z pridanej hodnoty. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Pre ďalších distribútorov ako sú vinotéky a reštaurácie ponúkame zvýhodnené cenové podmienky, ktoré zašleme na požiadanie po registrácii. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizácie cien a cenníka za ponúkané tovary a služby.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobný odber).

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, obvykle do 3 až 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba alebo dovoz objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov a neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám, ani ich komerčne využívať.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov za Štandardnú dopravu tovaru. V prípade osobného odberu tovaru sa termín odberu dohodne medzi dodávateľom a odberateľom. Pri celkovej hodnote objednávky tovaru nad 150 € bez DPH je doprava poskytovaná zdarma a termín dodávky dohodnutý medzi dodávateľom a odberateľom.
Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Tovar je pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru kupujúci vždy ihneď skontroluje nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíše s pracovníkom prepravnej služby Protokol o škode a ak to uzná za vhodné, tovar nepreberie.

Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10-tich kalendárnych dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na:

  • dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči kupujúcim alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenie stránok;
  • úpravu, alebo zmenu VOP (alebo ich častí). 
  • odstúpenie od objednávky alebo od zmluvy, ak nadobudne dôvodné podozrenie, že kupujúci koná voči predávajúcemu v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje napríklad opakované neprevzatie tovaru v dohodnutom čase.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť AUGERA s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo jej kontrolu, vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch napájania alebo zariadenia alebo vyššej moci.

Odkazy na stránky tretích strán

Predávajúci môže niekedy poskytnúť na Stránkach svojim zákazníkom odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Predávajúci nekontroluje všetky informácie, obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na tieto Stránky neznamená súhlas predávajúceho s ich obsahom, ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, aj v prípade jeho osobného odberu kupujúcim, tento je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od tejto zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.
Pri uplatnení práva na odstúpenie nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, listom alebo e-mailom, zaslaným na našu vyššie uvedenú adresu. A tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť priamo na našej internetovej stránke tu. Zaslanie tohto vyplneného formulára Vám obratom potvrdíme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, to znamená kúpnu cenu bez nákladov na doručenie tovaru. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa doručenia tovaru na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a nepoužívaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti na základe špeciálnej objednávky.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní.

8. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Produkty sú u dodávateľa skladované v podmienkach zaručujúcich uchovania kvality a trvanlivosti. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, respektíve do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale alebo v informácii o víne. Záruka je poskytovaná iba v prípade dodržania skladovacích podmienok, uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru mohla byť spôsobená nesprávnym skladovaním u kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na prípady neodbornej manipulácie, mechanického poškodenia, chybného skladovania alebo poškodenia pri preprave treťou osobou (pošta, železnica, prepravná služba).

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom, v prípade vína dobre uzavretým a s obsahom vyšším ako polovica nominálneho objemu, zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou a skladovaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku, spôsobené živelnou pohromou.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu so sprievodným listom a označením, že ide o vrátenie tovaru, formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na adresu sídla AUGERA s.r.o., Harmónia 3590, 900 01 Modra. Náklady na doručenie vráteného tovaru znáša kupujúci.

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak komerčne využité. AUGERA s.r.o. dodržuje zákon o ochrane osobných údajov. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho u predávajúceho

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.05.2014.